Reklamacje lub zawiadomienia dotyczące świadczonych przez Sklep internetowy Usług przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Przesyłać je można listem poleconym na adres: Herbi Clean sp. z o.o. ul. Żurawia 71 15-540 Białystok lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: herbi@herbiclean.com

Reklamacja (pisemne zawiadomienie) powinna zawierać pełne dane adresowe podmiotu zgłaszającego (imię i nazwisko/nazwę firmy, adres e-mail, adres pocztowy) oraz dokładny opis stanu faktycznego, którego dotyczy.

Sklep zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji (zawiadomienia) w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sklepu po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

O wyniku rozpatrzonej reklamacji Sklep poinformuje Klienta w formie pisemnej w odpowiedzi na zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta podany w zawiadomieniu reklamacyjnym.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.