1. Klient może zrezygnować z zamówienia lub części zamówienia, jeśli składający się na nie Towar lub Towary nie zostały jeszcze wysłane, poprzez bezpośredni kontakt ze Sklepem wysyłając maila na adres herbi@herbiclean.com.
  2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru na swój koszt (kurierem, według stawki przewoźnika) (chyba, że zwrot wynika z błędu Sklepu), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Adres zwrotu towaru zostanie podany w korespondencji mailowej.
  4. Reklamacje lub zawiadomienia dotyczące świadczonych przez Sklep internetowy Usług przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Przesyłać je można listem poleconym na adres: Herbi Clean sp. z o.o. ul. Żurawia 71 15-540 Białystok lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: herbi@herbiclean.com
  5. Reklamacja (pisemne zawiadomienie) powinna zawierać pełne dane adresowe podmiotu zgłaszającego (imię i nazwisko/nazwę firmy, adres e-mail, adres pocztowy) oraz dokładny opis stanu faktycznego, którego dotyczy.
  6. Sklep zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji (zawiadomienia) w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sklepu po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
  7. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Sklep poinformuje Klienta w formie pisemnej w odpowiedzi na zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta podany w zawiadomieniu reklamacyjnym.
  8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  9. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.
  10. Formularz zwrotu można pobrać TUTAJ.