WARUNKI OGÓLNE:

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego, zwanego dalej „Sklepem”, działającego pod adresem https://herbi.shop/ jest: Herbi Clean spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-540 Białystok), adres: Żurawia 71 , posiadająca NIP: 544-153-92-16 oraz REGON: 368644488, e-mail: herbi@herbiclean.com.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady Zamówień oraz sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem wszystkich dostępnych witryn i adresów pomocniczych powiązanych z podstawową domeną Sklepu. Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza pełną akceptację postanowień Regulaminu.

ZAMÓWIENIA I ZAKUPY:

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie poprzez witrynę Sklepu, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. 
 2. Zamówienia realizowane są w terminie do 10 dni roboczych od daty ich złożenia.
 3. Składanie Zamówienia na towary znajdujące się w Sklepie możliwe jest wyłącznie dla Klienta posiadającego aktywne Konto w Sklepie.
 4. Rejestracja i zakładanie Konta następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji przez Klienta. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej Klienta, na który Sprzedawca wysyła link do utworzonego dla Klienta Konta, który służy do pierwszego zalogowania się.
 5. Po pierwszym zalogowaniu się do Konta, Klient powinien zmienić automatycznie wygenerowane hasło do Konta, a także uzupełnić swoje dane: imię i nazwisko albo nazwę, adres rozliczeniowy, adres do wysyłki oraz numer telefonu.
 6. Założenie, rejestracja i korzystanie z Konta w Sklepie jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony.
 7. W celu złożenia Zamówienia należy:
 • założyć Konto wprowadzając wymagane przez Sprzedawcę dane w odpowiednim polu przed złożeniem pierwszego Zamówienia, chyba że zostało już wcześniej założone,
 • zalogować się do Konta,
 • wybrać towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie zaznaczyć przycisk „Dodaj do koszyka” oraz „Przejdź do realizacji zamówienia”,
 • wskazać dane do faktury oraz adres dostawy,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,
 • zaznaczyć pole „Kupuję i płacę”.
 1. Podczas zamówienia towarów należy podać wszelkie dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 2. Warunkiem realizacji każdego z zamówień jest kompletne i prawidłowe wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia, co oznacza zawarcie umowy kupna – sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem.
 3. Na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, wysłana jest wiadomość z dokładną specyfikacją każdego zamówienia, łącznie z kosztami przesyłki.
 4. O przyjęciu zamówienia do realizacji oraz jego aktualnym statusie, Klient informowany jest telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Klient może anulować zamówienie lub zmienić jego zawartość, wyłącznie poprzez kontakt ze Sklepem do momentu przekazania zamówienia do doręczenia.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tj. nieposiadających numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia. O zaistnieniu tego typu sytuacji Klient zostanie poinformowany niezwłocznie po zaistnieniu takiej wątpliwości. Klient może odstąpić od umowy kupna sprzedaży w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ ORAZ PŁATNOŚCI:

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mElements S.A. 
 2. W Sklepie za dokonane zamówienia obowiązują płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu PayNow lub za pośrednictwem serwisów o podobnej funkcjonalności.
 3. W Sklepie dostępne są takie formy płatności kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
 4. Klient w momencie dokonania zamówienia obowiązany jest zapewnić środki pieniężne odpowiadające wartości złożonego Zamówienia wraz z kosztami dostawy. W razie braku zapłaty za towar z góry, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 5. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT, bez kosztów dostawy. Klient składając zamówienie wybiera sposób dostawy i każdorazowo jest informowany o kosztach dostawy.
 6. W przypadku trudności związanych z realizacją zamówienia (np. dłuższy brak towaru w magazynie) Klient jest bezpośrednio informowany o tym fakcie, jak również związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. W przypadku braku zgody ze strony Klienta na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może on całkowicie zrezygnować z zamówienia lub dokonać rezygnacji tylko z tej pozycji, która wydłuża czas samej realizacji.
 7. Do każdej przesyłki dołączane jest potwierdzenie zakupu (paragon lub faktura VAT).
 8. Cena przesyłki widoczna podczas składania zamówienie (jak również w potwierdzeniu zamówienia), uzależniona jest od jej wagi.
 9. Obsługa Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany oferty cenowej, wycofania z oferty sprzedaży niektórych towarów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych.
 10. Dostawy przesyłek realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

REKLAMACJE I ZWROTY:

 1. Poniższe postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy oraz reklamacji dotyczącej towaru w oparciu o rękojmię stosuje się do klientów, będących konsumentami oraz osobami fizycznymi dokonującymi zamówienia bezpośrednio związanego z ich działalnością gospodarczą, gdy zamówienie nie posiada dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Klient może zrezygnować z zamówienia lub części zamówienia, jeśli składający się na nie towar lub towary nie zostały jeszcze wysłane, poprzez bezpośredni kontakt ze Sklepem wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: herbi@herbiclean.com.
 3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru na swój koszt (kurierem, według stawki przewoźnika) (chyba, że zwrot wynika z błędu Sklepu), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Adres zwrotu towaru zostanie podany w korespondencji mailowej.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. W przypadku zwrotu towaru, zwrot pieniędzy następuje na taką samą metodę płatności, jaka została wykorzystana do opłacenia zamówienia.
 8. Reklamacje Produktów mogą być składane na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi.
 9. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi towar wolny od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za towar z wadą z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 10. W przypadku, gdy Klient składa reklamację dotycząca towaru w oparciu o rękojmię, Klient jest uprawniony do:
 • złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny towaru albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar z wadą na wolny od wad albo wadę taką usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru z wadą na wolny od wad lub usunięcia wady. Proporcja ceny obniżonej do ceny wynikającej z umowy sprzedaży powinna być taka, jak proporcja wartości rzeczy z wadą do rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru z wadą na Produkt wolny od wad albo zamiast wymiany towaru z wadą żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru z wadą do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę,
 • żądania wymiany towaru z wadą na towar wolny od wad albo żądania usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić towar z wadą na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania Klienta, jeżeli doprowadzenie towaru z wadą do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
Reklamacje lub oświadczenia dotyczące świadczonych przez Sklep Usług przesyłać można listem poleconym na adres: Herbi Clean Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-540 Białystok), adres: Żurawia 71, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: herbi@herbiclean.com Reklamacja (oświadczenie) powinna zawierać pełne dane adresowe podmiotu zgłaszającego (imię i nazwisko/nazwę firmy, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy) oraz dokładny opis stanu faktycznego, którego dotyczy. Sklep zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania reklamacji (oświadczenia) oraz ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji (oświadczania) w terminie 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sklepu po upływie wskazanego zdaniu poprzedzającym terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Sklep poinformuje Klienta w formie pisemnej w odpowiedzi na zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta podany w zawiadomieniu reklamacyjnym. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru z wadą na nowy przedawnia się z upływem jednego roku licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 10. W terminach określonych w pkt 17, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny. Jeżeli Klient żądał wymiany towaru z wadą na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru z wadą lub usunięcia wady. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności towaru do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego towaru stwierdzone przed upływem tego terminu. Formularz zwrotu można pobrać TUTAJ. Reklamacje w przedmiocie problemów dotyczących nieprawidłowego działania sklepu internetowego Sprzedawcy należy zgłaszać usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem herbi@herbiclean.com. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 • imię oraz nazwisko zgłaszającego,
 • adres e-mail,
 • opis przedmiotu reklamacji, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu funkcjonalności Sklepu, której dotyczy zgłoszenie.
Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości.